Úvodní stránka > Aktuality > CSTT a podpora cvičení „DUKLA SPIRIT 2017“

CSTT a podpora cvičení „DUKLA SPIRIT 2017“

7. mechanizovaná brigáda se v souladu s požadavky a úkoly kladenými na AČR připravuje na plnění úkolů certifikace. Jedním z důležitých zaměstnání pro splnění tohoto úkolu je také příprava a provedení cvičení nazvané Dukla Spirit 2017, zkráceně „DS 17“.

Jedním z klíčových bodů přípravy cvičení „DS 17“ bylo provedení MINIEX ve dnech 4. – 8. 9. 2017, které mělo za cíl prověřit připravenost ke cvičení nejen 7.mb, ale i CSTT (Centrum simulačních a trenažérových technologií Brno), jako hlavního realizátora technické a simulační podpory připravovaného distribuovaného cvičení s počítačovou podporou typu CAX, které se uskuteční ve čtyřech posádkách začátkem měsíce října.

Záměr provedení cvičení „DS 17“ představuje pro CSTT nejen rutinní přípravu cvičení ve vztahu k simulaci, ale i realizaci nového pojetí řízení cvičení přibližující se ke standardům NATO. To představuje souhrn opatření s přímým dopadem na organizační strukturu cvičení, konfiguraci simulačního a komunikačního systému, použitých technologií pro řízení cvičení, nasazení videokonferencí pro jednotlivé skupiny EXCON  (Exercise Control) a v neposlední řadě i částečnou implementaci zásad a pravidel stanovených předpisem NATO, Bi-SC ED 75-3, do organizace a řízení cvičení.

Na provedení MINIEX (Mini Exercise) u CSTT v Brně se podílelo 115 příslušníků Pozemních sil ve funkcích LOCON (Lower Control), OPFOR (Opposing Forces) a operátorů pracovních stanic, 8 příslušníků ve funkcích EXDIR (Exercise Director) a 22 příslušníků CSTT ve funkcích EXCON a technické podpory cvičení. Mezi základní úkoly stanovené pro MINIEX bylo ověřit stav připravenosti simulátoru a skupiny LOCON, prověřit plán spojení mezi jednotlivými posádkami a toky informací v rámci řídící skupiny EXCON a v neposlední řadě prověřit realizaci plánu rozehry prostřednictvím počítačové aplikace JEMM (Joint Exercise Management Module).

Pro přenos informačního toku a společného obrazu bojiště bylo rozhodujícím krokem zabezpečit datové spojení mezi skupinami LOCON a štáby praporů prostřednictvím systému BVIS (Bojový vozidlový informační systém) s využitím GDS (Globální datové sítě) AČR a virtuální privátní sítě CSTT. Přehled situace na bojišti z konstruktivního simulátoru CSTT byl přenášen do posádky Přáslavice na HICON (Higher Control)  přes VNC (Virtual Network Computing) - sdílení plochy/obrazovky vzdáleného počítače zapojeného v simulační síti CSTT.

Rádiové spojení mezi rotami a praporem a jednotlivými složkami EXCON a HICON bylo realizováno prostřednictvím simulačního komunikačního rádiového systému přes virtuální privátní síť CSTT a GDS. Rádiové a datové spojení mezi velitelstvím praporů, podpůrnými prvky a 7. mechanizovanou brigádou bylo zabezpečeno polním komunikačním systémem 7.mb. Na plánování, výstavbě a provozu komunikačních a informačních systémů se podílelo oddělení technické podpory CSTT a oddělení O-6/7. mb. MINIEX prokázal, že použité komunikační a informační prostředky a jejich konfigurace zabezpečí provedení cvičení v plném rozsahu.

Oddělení technické podpory CSTT také zabezpečilo aktivaci a provozování  VTC (Video konference) mezi posádkami Brno, Přáslavicemi a Hranicemi, respektive mezi EXCON, HICON a EXDIR, za účelem provádění společných briefingů a tím umožnilo efektivní řízení distribuovaného cvičení s důrazem na realizaci plánu rozehry a hodnocení činnosti cvičících v souladu se stanoveným „Battle Rhythm“ cvičení. VTC bylo úspěšně použito i pro STARTEX (Start Exercise), kdy všichni účastníci cvičení obdrželi poslední aktuální instrukce k provedení MINIEX s důrazem na jeho zvláštnosti a omezení.   

Poprvé v historii byl využit systém JEMM, standardní nástroj pro řízení cvičení a realizace MEL/MIL (Master Exercise List/Main Incident List) plánu v podmínkách NATO. Oddělení technické podpory zabezpečilo přístup k systému všem příslušníkům EXCON a EXDIR, kteří se podíleli na realizaci rozehry. Jeho nasazení předcházela řada specifických úkolů, od pochopení jeho podstaty a funkčnosti, přes naplnění jeho databáze úkoly, strukturou, výcvikovými cíli a incidenty, až po zvládnutí jeho ovládání a využití pro vlastní řízení cvičení. Průběh MINIEX prokázal opodstatnění jeho nasazení a zařazení do praktické přípravy příslušníků štábů útvarů Pozemních sil.

Cvičení „DS 17“ představuje pro CSTT nové výzvy v organizaci a řízení cvičení s počítačovou podporou, získání zkušeností a nových požadavků pro budoucí zabezpečení distribuovaných cvičení, které budou základem činnosti CSTT v realizaci společných cvičení s partnery NATO v rámci aktivit propojení simulačních center. 

Fotogalerie

Nahoru